Плащане на здравноосигурителни вноски

Лицата, които  плащат  здравноосигурителна вноска за себе си, внасят тази вноска по сметка на териториалната дирекция на НАП по постоянния си адрес чрез ЕГН, ЛНЧ или служебен номер издаден от НАП на лицето. 

Здравноосигурителните вноски се плащат:

  • по банков път - осигурителните вноски по Закона за здравно осигуряване се внасят по банковата сметка на компетентната териториална дирекция на НАП.
Примери за платежно нареждане/ вносна бележка за здравни вноски от безработни

  • с пощенски запис.
Примери за пощенски записи и как да попълните преводното нареждане/ вносна бележка за плащане от/ към бюджета за здравни вноски от безработни.

Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях , може да направите чрез електронната услуга на НАП "Здравноосигурителен калкулатор"

Повече информация за определяне на здравноосигурителните вноски, за начините за плащане, указания за попълване на платежни нареждания и др. може да получите на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на един разговор.

За вярно попълване на платежно нареждане/вносна бележка можете да използвате и електронните услуги на НАП за плащане по интернет, достъпни с ПИК или с електронен подпис или със свободен достъп, без да се налага да извършвате плащане по интернет.