Размер и разпределение на осигурителни вноски

Размери на задължителните осигурителни вноски:

  • за фонд „Пенсии”:
    • 18,8 %   за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., както и лицата по чл. 4б, ал. 1 от КСО
    • 13,8 % за лицата, родени след 31 декември 1959 г.
  • 3,5 % за фонд “Общо заболяване и майчинство”*;
  • 5 % за ДЗПО - Универсален пенсионен фонд за лицата, родени след 31 декември 1959 г.;

Осигурените в универсален пенсионен фонд лица имат право на основание чл. 4б, от КСО да изберат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии", съответно във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд не по-късно от 5 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1 и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Изборът за промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" на ДОО, съответно във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", изборът за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд, както и редът и начинът за събиране и разпределение на увеличената осигурителна вноска се уреждат с Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация. 

Повече информация вижте тук 

*Вноската за фонд “Общо заболяване и майчинство” се дължи само от тези самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство.

.......................................................................................................................

== Осигурителен доход

== Декларации и заявления

== Плащане