Осигурителен доход

==> Осигурителен доход на самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване

Самоосигуряващите се лица текущо през годината внасят авансово осигурителни вноски върху избран месечен осигурителен доход, който не може да бъде по-малък от минималния и по-голям от максималния месечен размер на осигурителния доход, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. 

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г., е в зависимост от облагаемият им доход за 2015 г. като самоосигуряващи се лица:

Облагаем доход за 2015 г. като самоосигуряващо се лице:

Минимален месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица през 2017 г.

до 5400 лв.

460 лв.

от 5401,01 лв. до 6500 лв.

500 лв.

от 6501,01 лв. до 7500 лв.

550 лв.

над 7500 лв.

600 лв.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2015 г., както и за започналите дейност през 2016 г. и 2017 г. е 460 лв.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители е 300 лв. 

Максималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2017 година е 2600 лева.

За да  заплатят осигурителни вноски върху реално получените доходи от трудова дейност, самоосигуряващите се лица определят окончателен размер на осигурителния си доход и годишен осигурителен доход въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ – Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2015 г. (Таблица 2) за периодите на упражняване на трудова дейност в това им качество в рамките на календарната година.

Не определяте окончателен размер на осигурителния си доход и годишен осигурителен доход, ако сте:

  • собственици или съдружници в търговски дружества и физически лица, членове на неперсонифицирани дружества, за които не е възникнало задължение за подаване на данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ;
  • регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази си дейност и не попълват Справка за окончателен размер на осигурителния доход, но подават годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ със съответното приложение.

==> Осигурителен доход на тези, които не са осигурени на друго основание и внасят здравноосигурителни вноски за своя сметка. Те дължат здравноосигурителни вноски авансово върху не по-малко от половината от минималния размер на  осигурителния доход за самоосигуряващите се лица (т. е. в размер не по-малък от 230 лв.) В случай, че през годината получат доходи, подлежащи на данъчно облагане (например доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, и/или  доходи от авторски и лицензионни възнаграждения), те трябва да извършат годишно изравняване на осигурителния си доход в Таблица 2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2016 г. към годишната си данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ. В случай, че  не реализират доходи, подлежащи на данъчно облагане през годината, не трябва да извършват годишно изравняване.

.......................................................................................................................

Размер и разпределение на осигурителни вноски

Декларации и заявления

= Плащане